Card image cap
KHI CUỘC ĐỜI CHAO ĐẢO, HÃY TẬP TRUNG VÀO MỤC TIÊU CỦA MÌNH!

KHI CUỘC ĐỜI CHAO ĐẢO, HÃY TẬP TRUNG VÀO MỤC TIÊU CỦA MÌNH!

Card image cap
PHẢI THAY ĐỔI CÁCH HỌC TẬP!

Năng lực = kiến thức + Kỹ năng + Thái độ

Card image cap
Mỗi người một thế giới quan duy nhất

Mỗi người một thế giới quan duy nhất, cần tôn trọng thế giới quan của mỗi người.

Card image cap
HIỂU VỀ “THẾ GIỚI QUAN”